» Statut

STATUT

STATUT
Niepublicznego Żłobka „BAYEREK”
w Grudziądzu
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny „Bayerek ’ w Grudziądzu
2. Założycielem i osobą prowadzącą Żłobek jest ATM. Business Group Sp z o.o.
3. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 206
4. Żłobek używa pieczęci o treści: ATM. Business Group Sp z o.o. Żłobek “Bayerek” ul. Chełmińska 206 86-300 Grudziądz Nip 8762404817
§ 2
Żłobek działa w szczególności na podstawie: Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą oraz niniejszego statutu.
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania żłobka
§ 3
Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:
1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków
wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej, oraz w miarę możliwości Żłobka i potrzeb dzieci – pomocy specjalistycznej
8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
a) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
c) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku,
10. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.
11.zapewnienia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnością przez umożliwienie im realizowania indywidualnego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,

§ 4

I Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:
1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
II Cele i zadania, o których mowa w przypadku dzieci niepełnosprawnych realizowane są w ramach wymienianych niżej obszarów edukacyjnych:
1) Nauczanie poprzez :
a) zapoznanie dziecka z najbliższym środowiskiem zgodnie z założeniami indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych w oparciu o obowiązujące dla danej grupy niepełnosprawności.
2) Samoobsługa, poprzez:
a) naukę rozbierania się i ubierania,
b) naukę picia i jedzenia,
c) naukę zgłaszania potrzeb fizjologicznych,
d) naukę korzystania z toalety.
3) Usprawnianie uszkodzonych funkcji ruchowych, poprzez :
a) naukę siedzenia,
b) naukę fiksacji,
c) naukę manipulacji,
d) naukę przemieszczania się.
4) Komunikacja, poprzez:
a) terapię logopedyczną i neurologopedyczną realizowaną według programów opracowanych w oparciu o kompleksową diagnozą logopedyczną dla każdego dziecka , zgodnie z jego specyficznymi potrzebami,
b) W przypadku dzieci niemówiących – nauka komunikowania się z zastosowaniem systemu AAC: piktogramów, gestów Makaton, tablic, książek komunikacyjnych, komunikatorów.
5) Uspołecznianie, przez:
a) naukę funkcjonowania w grupie rówieśniczej, współdziałanie z innymi dziećmi,
b) naukę podporządkowania się wymogom życia społecznego, przyswajania kultury życia codziennego,
c) budowanie wrażliwości estetycznej,
d) kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości,
e) terapię psychologiczną.
6) Współpraca z rodzicami, poprzez:
a) stałą wymianę informacji o postępach dzieci, poprzez codzienne prowadzenie zeszytów korespondencji,
b) udzielenie rodzicom instruktażu– zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci,
c) wizyty pilotażowe, terapię w domach rodzinnych dzieci,
d) organizowanie zebrań/spotkań/szkoleń/ dla rodziców,
e) bieżącą pracę z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do grupy „Matka z dzieckiem”.
7) Cele i zadania żłobka realizowane są zgodnie z założeniami systemu wczesnej stymulacji, zintegrowanej edukacji i rehabilitacji dzieci z uszkodzeniem mózgu, które polega na równoczesnym oddziaływaniu terapeutyczno-edukacyjnym na dziecko niepełnosprawne w zakresie polepszenia jego:
a) funkcji neuromotorycznej,
b) aktywności życia codziennego,
c) komunikacji i uspołecznienia,
d) intelektu.
§ 5

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka,
2. potrzebą wyrównywania szans rozwojowych,
3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój
zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III
Organy żłobka
§ 6
Organami żłobka są:
1. Założyciel – ATM Business Group Sp z o.o.
2. Dyrektor żłobka.
§ 7

1. Do zadań założyciela należy:
a) nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka
b) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
c) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów, nauczycieli oraz kadry administracyjnej i obsługi,
d) określanie dodatkowych niż wynikające ze Statutu obowiązków dyrektora żłobka, opiekunów, nauczycieli oraz kadry administracyjnej i obsługi,
e) stała współpraca z dyrektorem żłobka,
f) obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
g) ustalanie wysokości, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
h) ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.
i) kontrola wykonywania przez dyrektora żłobka zadań mu powierzonych,
j) prowadzenie i archiwizacja dokumentacji żłobka, chyba że w tym zakresie kompetencje powierzone zostały dyrektorowi Żłobka
k) zawieranie umów o opiekę żłobkową z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci zapisywanych do żłobka,
l) prowadzeniem dokumentacji kadrowej żłobka w zakresie wymaganym przepisami prawa.
2. Czynności wskazane w pkt. 1 lit. a-l powierzone mogą zostać, na podstawie odrębnej umowy, osobie trzeciej.
3. Do zadań dyrektora żłobka należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka,
b) opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
c) zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
d) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),
e) przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
f) sprawowanie nadzoru w stosunku do osób zatrudnionych w zakresie przyznanych kompetencji i obowiązków,
g) gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach,
h) nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
i) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
j) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
k) przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz,
l) proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
m) proponowanie zmian w statucie żłobka,
n) wnioskowanie do założyciela o podjęcie zobowiązań majątkowych uzasadnionych realizacją zadań żłobka,
o) zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów żłobka i nie przekazanych pracownikom żłobka,
p) reprezentacja żłobka na zewnątrz w zakresie przyznanych kompetencji i obowiązków.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja żłobka
§ 8

1. Żłobek jest placówką opiekuńczo–wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
2. Żłobek jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
3. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
4. Podstawową jednostką organizacyjną żłobka są oddziały złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
5. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału żłobkowego nie może przekraczać
po ośmioro dzieci na jednego opiekuna, z zastrzeżeniem odmiennej w tym zakresie decyzji założyciela, lub postanowień przepisów prawa powszechnie obwiązującego.
6. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
7. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

§ 9

1. Rok oświatowy w żłobku rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego
roku.
2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz przerw określonych w załączniku do umowy.
3. Oddziały żłobka sprawują opiekę dzienną od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 16.30.
§ 10

1. Godzina zajęć w żłobku trwa 60 minut.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

§ 11

Czas pracy żłobka ustala corocznie dyrektor placówki w porozumieniu z założycielem.

§ 12

1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów żłobkowych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia
do wiadomości rodziców dyrektor placówki.
3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych
w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno – kulturalnych.

§ 13
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów żłobkowych korzystają z czterech posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu, podwieczorku.
§ 14

1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

§ 15

1. Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:
a) salę edukacyjną,
b) salę do odpoczynku,
c) toalety dla dzieci i dorosłych,
d) szatnię dla dzieci,
e) pomieszczenia administracyjne, pokój nauczycielski,
f) pomieszczenie socjalne,
g) plac zabaw.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka
§ 16
1. Dyrektor żłobka powierza pracę w oddziale żłobkowym opiekunom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż 8 .
2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
3. Obowiązki opiekuna:
a) opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
b) dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
c) kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
d)kształtuje pozytywne cechy charakteru,
e) wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
f) zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
g) pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci,
h) asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.
4. W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę gdy ilość zapisanych dzieci przekracza 20 , która ma obowiązek:
a) sprawowania opieki i pielęgnacji,
b) karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej,
c) organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),
d) prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
e) udzielania pomocy w stanie zagrożenia życia dziecka,
f) zapewnienia opieki dziecku choremu/niepełnosprawnemu,
g) obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej,
h) współpracy z opiekunami procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii i rehabilitacji,
i) dokumentowania świadczeń zdrowotnych,
j) czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.
5. Opiekunowie i pielęgniarka mają prawo do:
a) dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) realizacji ścieżki awansu zawodowego,
c) ochrony zdrowia,
d) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
e) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników
merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
f) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17

6. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu,
b) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka,
c) współpraca z opiekunami i pielęgniarką w zakresie opieki i wychowania dzieci,
d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki, którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy żłobka.
ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka
§ 18
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Formy współdziałania to:
a) zebrania ogólne i grupowe
b) kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami
c) zajęcia otwarte
d) spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
e) imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
f) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
g) gazetki informacyjne dla rodziców
h) spotkania integracyjne, festyny
i) inne formy stosowane w pedagogice.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania w danym
oddziale żłobkowym i programu rozwoju placówki,
b) uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,
postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności
wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
d) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich
potrzebami w miarę możliwości żłobka,
e) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
f) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek,
spacerów i innych,
g) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu
prowadzonych zajęć dodatkowych,
h) zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty
opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
i) ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych
wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
j) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
a) przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.
b) ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
c) przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię,
nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)
d) przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę
dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i
może uczęszczać do żłobka.
e) informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
f) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka
mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań
edukacyjnych i wychowawczych,
g) na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
h) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej
żłobka,
i) terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z zawarta umową cywilno -prawną,
j) respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
k) zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i
bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu,
niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów
fizjologicznych”,
l) odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki,
5. Rodzice (prawni opiekunowie) uprawnieni są do udziału w zajęciach (imprezach, uroczystościach, wydarzeniach) prowadzonych w żłobku na zasadach określonych w ust. 6-8
6. Rodzice (prawni opiekunowie) nie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez żłobek w ramach bieżącej działalności opiekuńczo-wychowawczej sprawowanej przez żłobek.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez żłobek wyłącznie na podstawie zaproszenia dyrektora żłobka. Zaproszenie o którym mowa w zd. 1 przekazuje się do wiadomości rodziców (prawnych opiekunów) w sposób zwyczajowo przyjęty przez żłobek w szczególności poprzez osobiste zaproszenie, zaproszenie korespondencyjne, wywieszenie zaproszenia w miejscu powszechnie dostępnym, lub za pośrednictwem opiekunów poszczególnych oddziałów.
8. W trakcie uczestnictwa rodziców (prawnych opiekunów) w zajęciach organizowanych przez żłobek rodzice zobligowani są do:
a) przestrzegania powszechnie przyjętych i społecznie akceptowanych zasad uczestnictwa w takich zajęciach, w szczególności z uwzględnieniem zasad poszanowania godności innego człowieka, norm moralnych i etycznych,
b) stosowania się do obowiązujących w żłobku procedur, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
c) stosowania się do poleceń, nakazów, zakazów dyrektora żłobka, opiekunów, pracowników żłobka lub założyciela.
9. W przypadku naruszenia przez rodziców (prawnych opiekunów) zasad uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez żłobek dyrektor żłobka upoważniony jest do żądania niezwłocznego opuszczenia przez rodzica (prawnego opiekuna) budynku żłobka.

§ 19

1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do3 lat.
2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
b) akceptacji i poszanowania ich odrębności personalnej, godności, własności,
c) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych,
d) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
e) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
g) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
h) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
i) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi
zdarzeniami.

§ 20

1. W żłobku nie stosuje się wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich
rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.
2. W żłobku nie podaje się dziecku żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. W przypadku o którym mowa w zd. 1 rodzice dziecka zobowiązani są do złożenia oświadczenia o zasadności i konieczności podawania dziecku leków i uzyskaniu w tym zakresie zgody dyrektora żłobka. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 21

1. Podstawą zapisania dziecka do żłobka jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka ” i złożenie jej w podanym wcześniej przez dyrektora żłobka terminie, następnie wpłata stosownego wpisowego
2. Przyjęcie dziecka do żłobka następuje na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a organem prowadzącym żłobek.
2a.Dyrektor żłobka może również przyjąć dziecko na podstawie zakupionego karnetu. Zasady zakupu i korzystania z karnetów opisuje Regulamin Żłobka.
3. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków żłobka.
5. Przyjęcie dziecka do żłobka może nastąpić w trakcie całego roku, w miarę wolnych miejsc.
6. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje kolejność zapisania przy zachowaniu następujących zasad:
a) pierwszeństwo przyjęcia do żłobka na kolejny rok mają dzieci już uczęszczające,
b) w dalszej kolejności do żłobka przyjmowane jest rodzeństwo dzieci uczęszczających,
c) w dalszej kolejności, w przypadku, gdy w procesie rekrutacji równocześnie złożone zostaną zgłoszenia dzieci w licznie większej niż liczba wolnych miejsc, rekrutacja przebiega z uwzględnieniem zasady równości szans, z tym że w sposób preferencyjny traktowane są dzieci niepełnosprawne, dzieci z rodzin wielodzietnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Dziecko niepełnosprawne może zostać przyjęte do żłobka o ile warunki lokalowe, kadrowe oraz możliwości organizacyjne żłobka umożliwiają sprawowanie nad dzieckiem niepełnosprawnym należytej opieki, z uwagi na jego rodzaj niepełnosprawności.

§ 22

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):
1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w żłobku procedur, regulaminów i innych aktów wewnętrznych, a wezwanie ich w tym zakresie pozostaje bezskuteczne,
2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno–prawnej,
3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
4. nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni,
5. nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
6. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, a zastosowane metody opiekuńczo-wychowawcze nie przyniosły spodziewanego rezultatu.

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
§ 23

Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:
1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
2. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej,
edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
3. darowizn sponsorów na rzecz żłobka,
4. innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dotacje z urzędu miasta

§ 24

1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
a) opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce, opłaty jednorazowej – wpisowego, , przeznaczonej na potrzeby związane z funkcjonowaniem grup żłobkowych podczas całego pobytu dziecka w placówce (pomoce dydaktyczne, paczki na święta, upominki z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, wyjścia, teatrzyki, itp.),
b) opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.
2. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie organ prowadzący.
3. Zasady ustalania wysokości opłat, procedur zwolnienia z opłat oraz ich uiszczenia określa umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi), a założycielem.

Rozdział IX
Rada rodziców

§25

1. W żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
2. Radę rodziców mogą utworzyć rodzice dzieci uczęszczających do żłobka.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.

§26

1. Do kompetencji rady rodziców należy:
a) występowanie do dyrektora żłobka i podmiotu prowadzącego żłobek z inicjatywami, wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących żłobka, w tym w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych;
b) opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka, w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego;
c) wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji dotyczącej spełniania norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie;
d) wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do dyrektora żłobka, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

§27

2. W celu wspierania działalności statutowej żłobka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze te mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku uprawnione są osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
3. W żłobku może działać tylko jedna rada rodziców.

§28

4. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze lub zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka. Dyrektor żłobka umożliwia wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka zapoznanie się ze składem rady rodziców.
5. Dyrektor żłobka umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie. Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 29
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
a) zamieszczony na stronie internetowej żłobka ,
b) udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora.
3. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Statut nadaje organ prowadzący.
5. Zmian w statucie dokonuje założyciel żłobka.
6. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
8. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej, edukacyjnej.
9. . W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy aktów prawa powszechnie obowiązującego.
10. Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.