Projekt unijny „Grudziądzki Żłobek Bayerek”

Kryteria formalne do otrzymania dofinansowania:

• miejsce zamieszkania – Grudziądz, pow.grudziądzki– weryfikowane na podstawie oświadczenia potwierdzonego wglądem do Dowodu Osobistego, a w przypadku braku wskazanego miejsca zamieszkania w DO – zaświadczenia z urzędu Miasta/Gminy lub miejsce nauki – zaświadczenie wydane przez szkołę, lub miejsce pracy – zaświadczenie wydane przez pracodawcę.
• sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku żłobkowych tj. 20 tyg. – 3 lata – akt urodzenia dziecka (kopia), wyrok sądu w przypadku adopcji, przysposobienia.
• status na rynku pracy potwierdzający wyłączenie z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w przypadku:
o zatrudnionych – zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie rodzicielskim (macierzyńskim w przypadku jeżeli matka nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego) zaświadczenie z ZUS przy prowadzeniu własnej działalności,
o bezrobotnych – zaświadczenie z PUP,
o nieaktywnych zawodowo – oświadczenie, a w przypadku osób – przebywających na urlopie wychowawczym – zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, zaświadczenie z ZUS przy prowadzeniu własnej działalności.

W procesie rekrutacji będą rozpatrywane tylko kompletne zestawy dokumentów, przez co rozumie się:

Wszystkie załączniki wypełnione i podpisane
Ksero aktu urodzenia
Zaświadczenie od pracodawcy albo z PUP
Ksero książeczki szczepień

Umowa o opiekę żłobkową

PROJEKT UNIJNY Grudziądzki Żłobek Bayerek